Hur påverkar diabetes immunsystemet?

Hur påverkar diabetes immunsystemet?

Diabetes typ 2 är ett stort problem världen över. Det kännetecknas av höga blodsockernivåer orsakade av otillräcklig insulinproduktion i bukspottkörteln. En hög blodglukosnivå leder till ett ökat immunsvar samtidigt som antalet inflammatoriska signalämnen i fettvävnad ökar. Denna låggradiga, kroniska inflammation skadar betacellerna i bukspottkörteln och leder till otillräcklig produktion av insulin. Hela processen gör att diabetiker kan vara mer mottagliga samt ha ett sämre försvar mot infektioner.

Förklaringar och förkortningar

  • PBMC = Peripher Blood Mononuclear cells = enkärniga (försvars-) celler som befinner sig i blodbanan.
  • Monocyter = vita blodkroppar som bildas och mognar i benmärgen. De lever en begränsad tid i blodbanan där de bekämpar virus, svamp och bakterier. Efter några dygn vandrar de vidare ut i vävnaderna där de blir makrofager ”storätare” som rensar bort skadad vävnad, döda celler och en del bakterier.
  • Betaceller = insulinproducerande celler i bukspottskörteln.
  • Pancreas = bukspottkörteln.
  • Signalämnen och interleukiner = ämnen med nödvändig verkan till exempel i immunförsvaret.
  • Patogener = sjukdomsframkallande mikrober, t.ex. virus, bakterier, svamp och parasiter.

I studien Type 2 Diabetes and its Impact on the Immune System är författarnas utgångspunkt att den ökade förekomsten av diabetes typ 2 gör att vi kommer att se ökat antal fall av infektionssjukdomar och relaterad samsjuklighet. De förslår att bättre förståelse för hur diabetes typ 2 påverkar immunförsvaret kan leda till nya behandlingar och förebyggande av infektionssjukdomar och diabetes och förbättra resultaten av dessa behandlingar.

Högre blodsocker och/eller lägre insulinnivåer försämrar immunförsvaret

Högt blodsocker vid diabetes tros orsaka ett stört immunförsvar som inte lyckas kontrollera spridningen av invaderande patogener hos personer med diabetes, därför är det känt att personer med diabetes mer mottagliga för infektioner.

På vilket sätt ger infektionssjukdomar en högre risk för svår påverkan hos personer med diabetes och förhöjt blodtryck?

Högt blodsocker eller insulinbrist påverkar kroppens försvar mot infektioner på flera sätt, bland annat dessa:

  • Monocyter utsöndrar mindre mängder av olika signalämnen som ska bekämpa infektioner i kroppen.

Som en direkt orsak av en hög blodsockernivå, minskar mängden av vissa interleukiner som är nödvändiga i kampen mot bakterier och virus.

  • Själva fagocytosen – oskadliggörande av mikrober – fungerar sämre.
  • Rekryteringen av nya försvarsceller hämmas.

Immunförsvaret är beroende av att nya försvarsceller av de olika slagen kontinuerligt bildas, utbildas och är närvarande i vävnaderna.

Diabetes är en ämnesomsättningsstörning som orsakas av inflammation

Inflammationen följer av en komplex immunologisk process. Insulinresistens som orsakas av hämmad insulinsignalering resulterar i en ökad inflammationsgrad, vilket leder till förhöjt blodsocker.

Författarna drar slutsatsen att brister i både det medfödda och det förvärvade immunförsvaret tros leda till att personer med diabetes har ett sämre skydd mot infektioner.

Att bättre förstå mekanismerna bakom detta är avgörande för utvecklingen av nya metoder för behandling av infektioner hos diabetiker och därmed förbättra behandlingsresultaten.

Enkla men effektiva kost- och livsstilsändringar skulle kunna leda till att färre personer får diabetes typ 2 samt ge avlastning till vårdinstitutioner. Att betona kostens och livsstilens betydelse för immunförsvaret vid varje vårdbesök och till exempel erbjuda matlagningskurser gratis eller till låga kostnader via vården, skulle antagligen löna sig inom ett rätt kort tidsspann. Det finns motion på recept, varför inte fler kurser i livsstil och matlagning på recept?

Referens:

Type 2 Diabetes and its Impact on the Immune System.
Författare: Afiat Berbudi, Nofri Rahmadika, Adi Imam Tjahjadi, Rovina Ruslami.
Curr Diabetes Rev 2020 May; 16(5): 442–449. doi: 10.2174/1573399815666191024085838

Bildtext:

Försämrade immunrespons vid hyperglycemi.
Type 2 Diabetes and its Impact on the Immune System
Författare: Afiat Berbudi, Nofri Rahmadika, Adi Imam Tjahjadi, Rovina Ruslami.
Curr Diabetes Rev 2020 May; 16(5): 442–449.

Jonna Höglund, dipl. näringsterapeut

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!