Vad är KBT?

Vad är KBT?

10KBT, kognitiv beteendeterapi är en typ av psykoterapi där problem relaterade till tankar, känslor eller beteenden undersöks och förändras. Det är i första hand ett förhållningssätt och ett samarbete mellan klient och terapeut. Förhållningssättet består i synen på människan som en tänkande, självreflekterande varelse. Upplevelser, erfarenheter och den egna föreställningsvärlden står i fokus.

KBT-terapin börjar oftast med en analys och kartläggning för att tillsammans förstå klientens problem och komma fram till konkreta mål med terapin Målet med terapin kan vara att lära sig att stå ut med svåra känslor eller att börja tänka på mer realistiskt om sig själv och sin situation. Tillvägagångsättet i terapin kan vara att testa nya sätt att agera eller att tillsammans med sin terapeut reflektera över sina tankar.

Tillsammans arbetar terapeut och klient med samtal och övningar under en terapisession. Ofta får man hemuppgifter mellan sessionerna för att kunna integrera terapin i sitt vardagliga liv. Samtalsserien är ofta tidsavgränsad.

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!