Näring, Mental hälsa och Immunförsvar

Ortomolekylär medicin för mental hälsa och immunförsvar

Redan på 1960-talet började forskare förstå sambandet mellan näring och men­­tal hälsa. Nobelpristagaren och biokemisten Linus Pauling intro­du­ce­rade begrep­pet Ortomolekylär som kommer av grekiskans ORTO som be­ty­der rätt eller riktig och innebär behandling med näringsämnen. 

Virus

Ortomolekylär psykiatri

Ortomolekylär psykiatri är ett intres­sant forskningsområde. Eftersom det har visat sig att psykisk ohälsa kan för­bät­tras avsevärt med ett korrekt närings­intag och ett immunförsvar som rea­ge­rar nor­malt. Immunförsvaret påverkas mycket ne­ga­­tivt vid stresspåslag, det överaktiverar mast­cellerna, första linjen i immun­för­svaret. De läc­ker då framförallt histamin och heparin.

Mastcellsaktiveringssyndrom, MCAS, blir allt vanligare och leder of­ta till mul­ti­pla diagnoser. I dagens samhälle med mycket stress och brist på återhämtning vilket leder till närings­brister har den ortomolekylära psy­kia­trin visat sig vara intressant och en möjlig väg till ett naturligt läkande. Under kursen diskuteras bland annat:

 • Ortomolekylär psykiatri – en holistisk syn på hälsa
 • Immunförsvar och Mastceller
 • MCAS och allergier
 • Näringsbrister
 • Kosttillskott vid MCAS
 • HPA axel dysfunktion
 • Livsstilsfaktorer vid ohälsa
 • Psykisk ohälsa ökar hus unga – varför?
 • Naturens påverkan på psykisk ohälsa
 • Rörelse och cirkulation
 • Vad kan jag göra själv

Anmälan

Distanskurs: Kursen är inspelad utan publik. Du lyssnar på kursen i vår kursportal och kan lyssna hur många gånger du vill, spola fram och tillbaka osv.

Omfattning: Kursen består av 11 delar, drygt 10 timmars inspelningar. 

Pris: 3 200 kr inkl moms

Kursmaterial: 100 kr betalas separat.

Lärare

Anders Lönedal är ingenjören som bytte inriktning på livet. Upptäckte via egna erfarenheter andningens betydelse och att det finns grundinställningar i krop­pen som inte är förhandlingsbara. Efter ett långt yrkesliv internationellt på Volvo Lastvagnar kom Anders i kontakt med psyko­fy­sio­logi och biofeedback. Ingen­jö­ren i honom såg snabbt att just bio­feed­back, att kunna mäta funk­tioner och reak­tioner i krop­­pen, ökade möj­lig­heterna att nå för­hållande­vis snab­ba resul­tat i ar­betet med stressreak­tioner. Utbil­dad på dåvarande IPM (Insti­tu­tionen för Psykologisk Beteende­medicin) och psykofysiologiska insitutionen. 

Anders huvud­intresse är res­piratorisk psyko­fy­siologi och han har sedan starten arbetat med ett mycket stort antal indi­vi­der. Förutom utbildning i psyko­fysiologi har Anders läst basmedicin på mari­nens sjukvårdsskola.

Anders Lönedal

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret här intill. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

Glöm inte att läsa igenom våra anmälningsvillkor.

 • Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald före kursstart.
 • Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
 • Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av kurspriset.
 • Vid senare avbokning än 14 dagar före kursstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av kurspriset.
 • Vid avbokning senare än 24 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift.
 • Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift.
 • Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe.
 • Full återbetalning sker om kursen ställs in eller flyttas till annat datum.
 • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser.
 • Mat och logi ingår ej i angivna priser.

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!