Ört och Näringsterapi
Utbildning

Ört- och Näringsterapeut

Anmäl dig

Örtmedicin och näringsterapi

Utbildningen ger dig rika möjligheter att arbeta både med kost, näringstillskott och örtmediciner.

Örtmedicin och näringsterapi

Genom att behärska både näringsterapi och örtmedicin kan du göra stor skillnad för dina klien­ter. Den helhetssyn som du som vår elev får gör att du kan ta dig an problem som få andra kan han­­tera.

Utbildningen till Ört- och Näringsterapeut är både bred och djup. Du lär dig flera olika möj­ligheter att be­hand­la problem samt flera analys­me­to­der. Samtidigt lär du dig på djupet om till exempel vitaminer, mine­ra­ler och örter.

En utbildning för framtiden!

Utbildningen till Ört- och Näringsterapeut kan leda till en helt ny karriär för dig som arbetar med något annat idag. Efterfrågan på naturlig läk­ning ökar i takt med att sjukvården rustar ner och blir allt mer oper­son­lig. Det gör också att kravet på kompetens ökar, det behövs fler som har en rejäl utbildning.

Komplettera ditt nuvarande yrke

För dig som redan arbetar med hälsa i någon kan utbildningen till Ört- och Närings­terapeut bli ett värdefullt komplement. Du kanske redan ar­be­tar som massör, kiropraktor, naprapat, yogalärare, massör, zon­tera­peut, kinesio­log, shiatsu­terapeut, akupunktör eller liknande och kän­ner att du vill bredda dig för att nå nya kunder och få en stabilare in­komst.

Detektiv och pedagog

En stor del av arbetet som Ört- och Näringsterapeut innebär att vara en häl­so­detektiv, att för­söka hitta grundorsaken till klientens prob­­lem, bor­tom symptomen.

Nästa steg är att på ett pedagogiskt sätt tala om för klienten vad hen behöver göra. och var­för. Ofta är det klientens livsstil och vanor som har orsakat det nuvarande tillståndet. Det behövs mycket för att ändra vanor, det är viktigt att kunna motivera och på ett pedagogiskt sätt förklara både varför det är viktigt med förändring och hur förändringen ska genomföras.

Analysmetoder

Analysmetoder För att behandlingen ska bli framgångsrik krävs det att du har ana­ly­se­rat klientens nuva­ran­de tillstånd ordentligt. Du utgår från hel­heten och skaffar sig en förståelse för klientens all­männa hälsa, det är väl in­ves­terad tid eftersom det leder till en effektivare behandlingsplan och ett bättre resultat. Analyserna är också viktiga för att både subjektivt och objektivt kunna påvisa resultat av dina föreslagna behandlingar. Du lär dig effektiva metoder som du kan utföra själv i din egen mot­tag­ning och du lär dig både att väl­­­ja ut och tolka metoder från externa laboratorier.

Genom att använda dig av analysmetoder du kan göra på den egna kliniken kan du ge snabba be­sked och hålla kostnaderna nere.

Anamnes, att ställa många och relevanta frå­gor om klien­tens nuvarande till­stånd och sjuk­doms­­his­toria är vik­tigast. Klientens sub­jek­tiva upp­levelse av problematiken an­vänder du som grund för att hitta en or­sak och be­hand­ling. Till din hjälp har du där­efter en rad möjligheter till mer ob­jek­tiva analyser.

Levande blodanalys. Mörkfältsmikroskopi används på sjukhus i USA, Australien och Japan för att på ett tidigt sta­dium spåra vitaminbrister och organstörningar. Patienten kan själv se sitt blod på en skärm och få hjälp med att tolka formen och mängden av vita och röda blodkroppar. Blodplättar och diverse mikrobiologiska tecken.

Torrblodsanalys. Oxidativ Stress Analys, fria Radikaler och antioxidanter, flytande vävnad, blodplasma, Röda blod­kroppar, vita blodkroppar, blodplättar, blodbindningsprocessen, blodgruppskunskap, tolk­ning av OSA-värden, fria Radikaler, antioxidanter, immunsystemet, kompletterande analy­tiska metoder.

Både torrblodsanalys och levande blod­analys passar bra att göra på den egna mot­tagningen.

Skolmedicinska Labbtester. Analyser som du eller klienten beställer från ett laboratorium. Det kan till exem­pel vara tester som avspeglar organ­funktion såsom sköldkörtel, njur- och lever­värden. Dessa kan vara till stor hjälp för att förstå klientens tillstånd.

Arteriografi. En metod där man analyserar kärlstel­het, en viktig faktor vid uppkomsten av hjärt- och kärl­sjukdomar. Undersök­nin­gen görs i den egna mottagningen och ger snabbt besked.

Frekvensanalys/bioresonans. Med hjälp av moderna elektroniska utrust­ningar kan man snabbt få en bred bild av hälsan hos klienten. Man kan till exempel hitta belastningar av virus och bakterier el­ler förstå organens tillstånd. För att arbeta med frekvensanalys och/el­ler bioresonans behöver man särskild ut­rust­ning. På utbildningen får du tips på flera beprövade system.

 Visuell hälsoanalys. Metoden bygger både på traditionell österländsk medicin och modern forskning. Man tittar särskilt på ansiktet, fåror, veck, hudens kvalitet, färgförändringar, svullnader och annat som kan ge oss viktig information.

Delmoment

Du har fem år på dig att göra klart hela utbildningen. De flesta kurser går att göra på distans och i eget tempo, men på följande fyra kurser behöver du vara med på plats: Torrblodsanalys, Levande blodanalys, Praktikfall och Frekvensterapi. Dessa kurser återkommer en gång per år.

Följande delmoment ingår i utbildningen. Vi rekommenderar att du läser kurserna i ungefär den här ordningen.

Kroppen – En introduktion. Kursen utgör en bra grund för vidare studier om hälsa. Vi går igenom kroppens anatomi och fysiologi samt grundläggande biokemi inklusive grundläggande terminologi. Lärare Bo Engborg.

Makronäringslära. Vi går igenom makronäringsämnen till exempel kolhydrater (glukos, sac­karos, kostfibrer etc) och hur de hanteras i kroppen, fetter (mättade, omättade, fleromät­tade etc) och hur de hanteras i kroppen samt proteiner, peptider och aminosyror. Hur nedbrytning och syntetisering sker. Under den här kursen diskuteras också olika dieter och kosthåll. Lärare Bo Engborg.

Mikronäringslära steg 1. Introduktion och grundläggande principer inom mikro­närings­läran. Makro kontra mik­ronäringsperspektivet. Vitaminer, mineraler och spårämnen som funk­tionsmedicin. Upp­tag, absorbtion, bristsymptom och terapeutisk användning. Kontra­indi­ka­tioner. Interaktioner. Synergism och anta­go­nism. Gällande lagstiftning. Lärare Pekka Nylund.

Mikronäringslära steg 2. Mineralläran – basbildande mineraler. Kalcium, magnesium, fos­for, kalium bor, natrium, kisel och svavel. Lärare Pekka Nylund.

Mikronäringslära steg 3. Spårelementsläran Spårämnen är grundämnen som män-niskan inte behöver i lika stora mängder som exempelvis mineraler men även små mängder kan vara av avgörande livsuppehållande betydelse. Spårämnen kan, till skillnad från andra näringsämnen, vara mer toxiska. Järn, zink, koppar, mangan, jod, krom, selen, molybden. Lärare Pekka Nylund.

Mikronäringslära steg 4. Vattenburna vitaminer. Vitamin C, bioflavonoider. Läran om B-vitaminkomplexet: tiamin, riboflavin, niacin och niacinamid, pantotensyra, pyridioxin, kobalamin, folsyra, PABA, kolin, inositol och biotin. Lärare Pekka Nylund.

Mikronäringslära steg 5. Fettburna vitaminer och essentiella fettsyror. Vitamin A, beta­ka­roten, vitamin D, vitamin E, vitamin K, EFA, EPA, DHA, GLA och det essentiella fettsyrornas uppgraderingssystem. Lärare Pekka Nylund.

Aminosyraterapi. Aminosyror är ett användbart komplement till andra närings­behand­lingar och koståtgärder i daglig klinisk praxis. Bland annat spelare de så kallade ickeessentiella aminosyrorna en viktigare roll för normala fysiologiska funktioner än man tidigare insett. Lärare Mic McMullen.

Immunförsvaret. Kroppens försvar mot, virus, bakterier, parasiter, mögel, tungmetaller och andra yttre hot. Hur man kan stärka kroppens försvar i största allmänhet och hur man kan be­mö­ta specifika hot som till exempel influensa, sår, borrelia, parasiter och mögel. Lärare Bo Engborg.

Hälsoanalys i praktiken. Vi studerar visuell diagnos både enligt den traditionella öster­länd­ska medicinen och modern forskning. Vi tittar särskilt på ansiktet, fåror, veck, hudens kva­litet, färgförändringar, svullnader och annat som kan ge oss viktig information. Vi studerar även kroppshållning, ansiktets form, händernas form, naglar med mera. Lärare Bo Engborg.

Örtterapi steg 1, Introduktion och Matsmältning. De 6 delmomenten i örtterapi inleds med en intro­duk­tion till terminologin och de verktyg örtterapeuter använder, det vill säga vår grundläggande kun­skap.Vi studerar olika typer av örtprodukter som är kommersiellt tillgängliga och in­spek­terar hur olika produkter tillverkas, inklusive gröna drinkar, pulveriserade örter i kapslar, alkohol ex­trakt och fasta extrakt för tabletter. Vi kommer även att studera matsmältningen och örter för den. Lärare Mic McMullen.

Örtterapi steg 2 Avgiftning, lever, gallblåsa och njurar. Nedsatt avgiftning av levern och njurarna leder till problem i många delar av kroppen, särskilt hjärnan, huden, musklerna och lederna. Det kan till exempel leda till huvudvärk till gikt.Tillsammans med de relevanta aminosyrorna finns det många örter med en lång tradition av att framgångsrikt behandla både akuta och kroniska problem i lever- och gall­blåse­sys­te­met. I de flesta fall är njurar och urinblåsa snabba att svara på örter och behandling som oftast kompletteras med flera viktiga närings­ämnen. Lärare Mic McMullen.

Örtterapi steg 3 Kardiovaskulära systemet. Blodpropp, hjärtinfarkt och hjärninfarkt är vanliga dödsorsaker, men de förekommer sällan hos yngre.För god hälsa, måste cirkulationssystemet ha tillgång till näringsämnen, som finns i stora mäng­der i frukt, grönsaker och i fisk o skaldjur. Att förebygga och återställa hälsa i det kar­dio­vaskulära systemet innebär att man an­vän­der örter som är rika på flavonoider och saponiner, tillsammans med flera aminosyror och omega 3-fettsyror. Lärare Mic McMullen.

Örtterapi steg 4 Immunförsvar, andning och inflammation. Andningen innebär intag av luft som innehåller en stor mängd damm, allergener, pollen, bak­te­rier, virus, mögel och luft­föroreningar – plus alla toxiner ditt arbete skapar. En snabb och spe­cifik respons krävs av vårt immun­system för att undvika infektioner och vävnads­skador.Det finns många örter som är användbara för att öka de vita blodkropparnas akti­vi­tet, de flesta är från kine­siska och ayurvediska traditioner medan till exempel echinacea är från Nord­amerika. Lärare Mic McMullen.

Örtterapi steg 5 Nervsystemet. Hud, muskler och bindväv blir ofta kroniskt inflam­me­ra­de när antin­gen matsmältnings­orga­nen eller avgiftningssystemet inte fungerar som de ska el­ler när det råder näringsbrist. Att förbättra sin näringsstatus och återställa funktionen hos matsmältnings- och avgiftnings­sys­temen är en bra start. Det finns flera intressanta örter atyt använda. Under kursen studerar vi hur man med hjälp av den spetsforskning kan se vilken ef­fekt olika örter har på hjärnans funktioner. Lärare Mic McMullen.

Örtterapi steg 6 Hormonsystemet. Hormonsystemet ett styr­sys­tem vars signaler ofta börjar i hjärnan. Hypo­talamus och hypofysen producerar primära hormoner som stimulerar perifera organen, såsom sköldkörteln, som i sin tur producerar se­kun­dära hormoner som verkar på kropps­vävnader. Andra hormoner frisätts i bland annat bukspottkörteln Vårt mål är att använda örter och näring för att återställa normal funktion och ett holis­tiskt väl­be­fin­nan­de. Lärare Mic McMullen.

Att arbeta som terapeut. Som terapeut är det viktigt att lägga upp en konsultation pro­fes­sionellt. Under denna kurs tas de viktigaste punkterna upp när det gäller mötet med klienten. Kursen tar upp rådande lagstiftning för terapeuter, journalhantering, hur man driver företag, ska­tteregler med mera. Lärare Maria Karlsson

Hjärta & blodkärl med arteriografi. Hjärtat måste klara av att pumpa omkring 7 000 liter blod per dygn. Under den här kursen studerar vi hur man kan diagnostisera tillståndet hos hjärta och blodkärl bland annat med hjälp av arteriografi. Vi går igenom många olika hjärt- och kärlsjuk­domar, vilka näringsämnen och andra faktorer som behövs för en optimal funktion i kärlsystemet och hur man kan behandla problem med hjärta och blodkärl på ett naturligt vis. Lärare Bo Engborg

Skolmedicinska Labbtester. Kursen omfattar skolmedicinska labbtester. Styrkor och svag­heter hos de olika analyserna. Man lär sig hur olika labbsvar tolkas, med fokus på hur de reflekterar patientens näringsstatus. Även tester som avspeglar organfunktion, exempelvis njur- och leverfunktion, samt koagulationsstatus gås igenom. Lärare Torbjörn Åkerfeldt.

Torrblodsanalys. Oxidativ Stress Analys, fria Radikaler och antioxidanter, flytande vävnad, blodplasma, Röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar, blodbindningsprocessen, blod­grupps­kunskap, tolkning av OSA-värden, fria Radikaler, antioxidanter, immunsystemet, komp­letterande analytiska metoder. Kursen omfattar också praktisk tillämpning av kunskaperna med hjälp av klientfall. Lärare Pekka Nylund.

Fettsyror. Under kursen presenteras kroppens behov och hantering av fettsyror och dess interaktion med vitaminer och mineraler. Vi går igenom hur dessa ämnen bäst kombineras med kosttillskott vid behandling av nedsatt funktion. Lärare Torbjörn Åkerfeldt.

Praktikfall. Under de här dagarna går vi tillsammans igenom ett antal praktikfall, relevanta analyser, behandlingar och resultat. Det blir också gruppövningar där man tränar på den tera­peu­tiska rollen. Viktigt att läsa kursen Att arbeta som terapeut innan denna. Lärare Maria Karlsson.

Levande blodanalys. Mörkfältsmikroskopi används på sjukhus i USA, Australien och Japan för att på ett tidigt stadium spåra vitaminbrister och organstörningar. Klienten kan själv se sitt blod på en TV monitor och få hjälp med att tolka formen och mängden av vita och röda blod­kroppar. Blodplättar och diverse mikrobiologiska tecken. Lärare: Mic McMullen.

Idrottsnutrition. Allt fler idrottsmän experimenterar med kostförändringar, kosttillskott och örtmediciner för att öka prestationsförmågan i idrottssammanhang . Här presenteras de van­li­gaste problemen och näringsbehoven hos idrottsutövare och elitidrottare. Man går in på dopingfrågan och hälsosamma alternativ, idrottsskador, förebyggande och prestations­höjan­de näringsterapeutiska behandlingar. Lärare: Torbjörn Åkerfeldt.

Åldringsprocessen. Lär dig mer om åldrandet och vad vi kan göra för att det ska gå lång­sammare. Vi studerar vad det är som gör att vi åldras och optimal näring för att göra pro­ces­sen långsammare. Lärare: Mic McMullen.

Blanda flytande örter. En kurs där vi studerar verksamma örtkombinationer. Med hjälp av örtkombinationer har terapeuter möjlighet att tillverka en individuell beredning för varje klient. Lärare: Mic McMullen.

Näring, Mental hälsa och immunförsvar. Psykisk ohälsa kan för­bät­tras avsevärt med ett korrekt närings­intag och ett immunförsvar som rea­ge­rar nor­malt. Under den här kursen studerar vi dessa samband. Lärare: Anders Lönedal.

Frekvensterapi. Det finns ett ökande antal elektroniska apparater som kan användas både för att analysera hälsan och för att behandla olika problem. Under den här kursen studerar vi de teoretiska grunderna för den här typen av analyser och behandlingar och hur ett urval av apparaterna kan användas i praktiken. Lärare: Bo Engborg.

KursAntal kurstimmarPris
Kroppen – En introduktion143200
Makronäringslära143200
Mikronäringslära steg 1-57016000
Aminosyraterapi143200
Immunförsvaret.213800
Hälsoanalys i praktiken.143200
Örtterapi 1-610525950
Praktikfall143200
Hjärta och blodkärl med arteriografi143200
Skolmedicinska Labbtester143200
Torrblodsanalys143200
Fettsyror143200
Att arbeta som terapeut.71600
Levande blodanalys143200
Idrottsnutrition.143200
Åldringsprocessen73200
Att blanda flytande örter7850
Näring och mental hälsa143200
Frekvensterapi143200

Förutom kurstimmarna behöver du läsa in och repetera materialet på egen hand. Räkna med ungefär 50% extra per kurs. Dessutom tillkommer fem fallstudier, räkna med minst åtta timmar per fallstudie.

Förkunskaper

All undervisning och obligatorisk kurslitteratur är på svenska, med undantag av en del forskningsrapporter som är citerade på engelska.

Vi har inga formella förkunskapskrav, det viktigaste är att man har ett stort intresse för hälsofrågor.

Framtidens sjukvård är friskvård

Framtiden för sjukvården är att i första hand förebygga problem, i andra hand använda milda metoder som stödjer kroppens egna utrens­nings- och uppbyggnadsprocesser. Först därefter är det dags att vid behov använda sig av läkemedel och andra skolmedicinska behandlingar.

Konsumtion av kosttillskott (vitaminer, mineraler, aminosyror, örter, läkesvampar med mera) ger vanligen inga biverkningar. Allt fler inser att läke­medel bör användas som sista alternativ och inte det första som oftast sker nu.

Genom att arbeta både med näring och örter kan man på ett effektivt sätt förebygga sjukdomar, minska symptom eller få dem att helt försvinna.

Som Ört- och Näringsterapeut kan du hjälpa dina klienter att hitta en ny balans i sina liv.

Kursportalen

I samband med anmälan får du tillgång till kursportalen. Där tar du del av kurserna och gör skrivningarna.

I kursportalen kan du också ställa frågor till respektive lärare och diskutera med studiekamrater.

Du når kursportalen via en vanlig webbläsare eller med en app i en smarttelefon eller surfplatta. Appen finns för både android och iphone.

Skrivningar och diplom

Efter de flesta kurser är det en skrivning som du gör i kursportalen. När du är klar med alla kurser är det en slutskrivning.

För att erhålla slutdiplom (Diplomerad Ört- och Näringsterapeut) krävs att man har läst de ingående kurserna med tillhörande skrivningar, godkända slutprov och fem fallstudier.

Kostnad

Kostnader

Utbildningen består av 28 delmoment. Du bestämmer själv i vilken takt du vill läsa kurserna.

Kostnad: 85 700 kr inkl 25% moms

Avbetalning

Det går även att betala per kurs. Du bestämmer då själv i vilken takt du vill studera och betala kurserna, vid behov går det att göra studieuppehåll Det går också att avbryta utbildningen utan att vara bunden till att betala resterande kurser.

Anmälningsavgift: 2 000 kr.  Priserna på respektive kurs finns under delmoment.

Totalpriset vid betalning per kurs är 95 000 kr inkl moms och inklusive anmälningsavgift.

Vid betalning per kurs bestämmer du själv studietakt/betalningstakt. Du är inte bunden att gå hela utbildningen utan kan göra en paus eller avbryta utbildningen.

När du har betalat anmälningsavgiften är du garanterad samma pris under hela studietiden

Kursmaterial

Mindre kostnader för kursmaterial tillkommer, totalt cirka 4 000 kr för hela utbildningen.

Lärare

Bo Engborg

Rektor för Nordiskt Näringscenter.

Maria Karlsson

BScH Nutritional Therapy,

Anders Lönedal

Psykofysiolog

Dr Michael McMullen

Dr Michael McMullen, doktor i örtmedicin

Pekka Nylund

Mikronäringsexpert, terapeut och författare.

Torbjörn Åkerfeldt

Överläkare

Anmäl dig här

Ta del av våra köpevillkor Boka studievägledning

Betala hela utbildningen på en gång

Pris: 85 700 kr inkl 25% moms.

Du betalar direkt (swish eller kort) eller via faktura från Payson.

Anmäl dig

Avbetalning

Anmälningsavgift: 2 000:-

Du betalar direkt (swish eller kort) eller via faktura från Payson.

Därefter beställer du och betalar kurserna i den takt du önskar.

Anmäl dig